Aansprakelijkheid in de transportsector en logistieke sector

Een gevolg van een aansprakelijkheidsclaim zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengt.

In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heb je te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Ook al heb je je zaken goed voor elkaar, de kans dat je van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe.

Lees verder..

Wat is verzekerd

 • Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf de schade moet gaan vergoeden.
 • De schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.
 • Schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadendekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein.
 • Schade door een door uw bedrijf geleverd product (produktaansprakelijkeid).

Wat is uitgesloten

 • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten.
 • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
 • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
 • 'Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Opmerking: de AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de verzekerde gebeurt.

Voor wie bedoeld

De aansprakelijkheids-verzekering is bedoeld voor alle bedrijven, ondernemingen en organisaties in Nederland.

Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.

workhouse

Zomaar een voorbeeld

Reiswinkel 'Break a leg' heeft een open dag geregeld. Zij heeft hiertoe een zaal gehuurd met podium en allerlei activiteiten georganiseerd. Zo worden verschillende lezingen en filmvoorstellingen gegeven.

De bedoeling was het werven van nieuwe klanten voor een speciale reisexpeditie. De open dag was een succes. Helaas deed de reiswinkel haar naam eer aan toen tijdens de pauze iemand over de slecht weggewerkte kabels van de belichting struikelde.

Een gebroken been was het gevolg. Het slachtoffer bleek een topmodel te zijn en stelde de reiswinkel aansprakelijk voor onder andere haar gemis aan inkomsten. De claim liep in de 'tonnen'.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf.

De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Bijzonderheden

 • De meeste AVB's dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke).
 • De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.
 • Van groot belang is het feit dat uw AVB aansluit op uw bedrijfsactiviteiten: de verzekerde 'hoedanigheid'!

Truckpolis adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een AVB af te sluiten. Zonder een AVB loopt uw onderneming de kans om simpelweg failliet te worden verklaard zodra een aansprakelijkheidsclaim wordt toegewezen en het bedrijf de schadeloosstelling niet kan betalen.

Tot slot

De AVB is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiële- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn.

Het begrip 'aansprakelijkheid' is een moeilijk begrip omdat de aansprakelijkheid wordt geregeld in de Wet. En de Wet is niet altijd geschreven in een taal die begrijpelijk is. Truckpolis geeft u graag uitleg.


Als u bestuurder bent - of wordt - bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt.

Lees verder..


Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van de taak als bestuurder.

Onbehoorlijk bestuur

In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen (denk aan de code Tabaksblat!).

Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:

 • Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak.
 • Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractpartners. Hierdoor kan uw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming.
 • Nalaten uw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico's, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen.
 • Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico.

Oorzaken

In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames kunnen hiertoe aanleiding zijn. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Commissarissen

De aansprakelijkheid van commissarissen vloeit voort uit hun hoofdtaken; advisering en toezicht. Deze taken zijn, mede door de Code Tabaksblat, verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Persoonlijke aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening rust - naast op de bestuurders - tevens rechtstreeks op de commissarissen (art. 2:260BW).

Intern en extern

De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid

Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en commissarissen hebben een verplichting naar de vennootschap tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vennootschap (of de curator) een beroep doen op Artikel 2:9 BW.

Externe aansprakelijkheid

Iedere rechtspersoon kan in het maatschappelijke verkeer (bij het zakendoen) onzorgvuldig handelen naar derden toe, bijvoorbeeld handelscrediteuren. U kunt als bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het gevolg is van: niet-nakoming van contracten (het onbetaald laten van een rekening) of onzorgvuldig handelen (onrechtmatige daad).
U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan.

Hoofdelijk en collectief

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

Wat is verzekerd

De bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheids verzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode.

Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

De verzekering beschermt dus het privé-vermogen van de bestuurder of commissaris tegen aanspraken van derden op grond vanonder andere:

 • wettelijke bestuurders aansprakelijkheid
 • onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon
 • onzorgvuldig handelen tegenover derden

Niet alle fouten zijn verzekerdEen aantal belangrijke dekkingsbeperkingen zijn:

 • fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering
 • milieuverontreiniging
 • ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden
 • schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon
 • aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking
 • rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon

Premiefactoren

De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon.

Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

Voor wie bedoeld

Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon.

Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

Voorbeelden

Het aantal claims voor bestuurders aansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknotte casus kunt u zich een beeld vormen van het BCA-risico.

1. Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.

2. De DGA van een textielbedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt… Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractpartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden.

3. Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bankstoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.

4. Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Bijzonderheden

De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking.

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

Tot slot

Deze verzekering is nogal gecompliceerd. Wij adviseren u dringend om uzelf te informeren over de risico's die u loopt.

Omdat de financiële belangen enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Truckpolis u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw risico's af te dekken met een goede verzekering. Truckpolisstaat tot uw beschikking!


Tijdens een transport kan er nogal wat misgaan. Wat wanneer de producten niet of niet tijdig of niet in 100% goede staat aankomen op de eindbestemming? In 99% van de gevallen is de vervoerder hiervoor aansprakelijk te houden. Een hele verantwoordelijkheid dus.
Lees verder..


Voor u als beroepsvervoerder is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen, die u voor anderen vervoert. Met een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen u en/of uw chauffeurs met een gerust hart de weg op.

Wat is verzekerd

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.

Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schadeoorzaken hij zich juist mag vrijtekenen.

Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid. Gezien het internationale karakter van transportverzekeringen worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR).

De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kg of een aantal SDR per collo van hetgeen beschadigd is of verloren is gegaan.

Wat is onder meer uitgesloten

Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten.

Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

Tegen welke risico's

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een standaarddekking, die u naar keuze kunt uitbreiden met een of meer extra dekkingen.

De standaarddekking dekt aansprakelijkheid voor verlies van of beschadiging aan de lading die voor derden wordt vervoerd. Daarnaast is er dekking voor het niet (kunnen) innen van rembours of de verschuldigde vrachtkosten bij vertraging. Ook de materiële schade aan de lading bij sabotage in elk Europees land valt onder de dekking.

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Vervoerdersaansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg: deze dekking is speciaal toegesneden op de pakketvervoerders die onder de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten of onder AVC dan wel CMR vervoeren.
 • Chauffeursverzekering: met deze dekkingsvorm kunnen de persoonlijke zaken van de chauffeur worden verzekerd.
 • Vervoerdersaansprakelijkheid van verhuizingen over de weg: voor die gevallen waarbij sprake is van verhuizingen.
 • Physical Distribution: als de vervoerder naast het vervoer ook de vervoerde zaken opslaat, kan met deze dekkingsvorm de aansprakelijkheid worden verzekerd.
 • Vertragingskosten: deze dekking is voor het geval dat een vrachtwagen door wegblokkades meer dan een dag wordt opgehouden, terwijl de kosten doorlopen en men geen inkomsten kan verwerven.

Voor wie bedoeld

Deze verzekering is met name bedoeld voor transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime.

Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

Bijzonderheden

Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling.

In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

Wanneer goederen over de weg worden vervoerd, is het CMR-document het meest gebruikte document. CMR staat voor 'Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route'. Met andere woorden: een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerden.

Truckpolis adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

Tot slot

Vervoer van goederen en dan met name ook het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt dat dringend noodzakelijk!


Dagelijks zijn uw werknemers onderweg. Dit brengt risico's met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Voor dit soort bedrijven biedt Truckpolis een uitstekend product, de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS).

Lees verder..

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico's van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekken niet alle schade.

WEGAS verzekering

De WEGAS verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico's. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers zo volledig mogelijk gecompenseerd worden voor hun schade.

Het verzekerd bedrag van de WEGAS polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

Letselschade

Als werkgever kunt u - onder bepaalde omstandigheden - worden aangesproken voor letselschade van de werknemer/bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig in de ruimste zin des woords. De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer, alsmede door criteria van redelijkheid en billijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid

De schadevergoeding berust niet op het schenden van de zorgplicht door of onrechtmatig handelen van de werkgever, zoals bij de werkgeversaansprakelijkheid het geval is.

Wat is verzekerd

Vanwege de dikwijls hoge bedragen die zijn gemoeid met letselschade, is het financieel risico dat u als werkgever loopt aanzienlijk.

Compensatie van inkomensverlies, kosten zoals thuiszorg en woningaanpassing kunnen hoog oplopen.

De Wegasverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen tegen claims, dát is wat u verzekert!

Voor wie bedoeld

De Wegas verzekering is bedoeld voor iedere werkgever met werknemers die schade kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig.

Bestaande verzekeringen als de Ongevallen Inzittenden verzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bieden onvoldoende dekking.

Ook een Schadeverzekering Inzittenden volstaat niet in alle gevallen. Hierbij is namelijk sprake van een objectgebonden dekking.

Het beroemde Arena Arrest

De feiten

 • De werkgever had twee van haar werknemers te werk gesteld bij een andere werkgever.
 • Als gevolg hiervan werden de werknemers verplicht elke dag naar de andere werkgever te reizen, door deze andere werkgever werd aan hen een busje ter beschikking gesteld.
 • De werknemers waren per toerbuurt verplicht om naar de plaats van de werkzaamheden te rijden, in dit geval de Amsterdam Arena.
 • Op een noodlottige dag raakt het busje van de werknemers in een slip en slaat een aantal malen over de kop.
 • De bestuurder van het busje, die het ongeval heeft veroorzaakt, heeft ernstig rugletsel.
 • De bestuurder kan echter, in tegenstelling tot de mede-inzittenden van het busje, zijn geleden schade niet claimen onder de WA-verzekering van het busje.
 • Als gevolg hiervan stelt de werknemer de werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
 • De Hoge Raad heeft in het voordeel van de werknemer beslist.
 • De Hoge Raad is van mening dat, hoewel de werkgever niet aansprakelijk is op grond van zijn zorgverplichting van artikel 7:658 BW, de schade voor rekening van de werkgever dient te komen daar de redelijkheid en billijkheid dit vereist. Hiertoe heeft zij rekening gehouden met de volgende specifieke feiten:1. de werknemer, was in de uitoefening van zijn werkzaamheden verplicht zich dagelijks per auto van Didam naar Amsterdam en terug te begeven
  2. de werknemer was daarbij verplicht bij toerbuurt te chaufferen
  de financiële gevolgen van een eventueel ongeval waren voor alle inzittenden van het busje door een WA-verzekering gedekt, behalve voor de chaufferende werknemer
  3. er was geen sprake van opzet dan wel bewust roekeloosheid aan de zijde van de werknemer bij het ontstaan van het ongeval
  4. het is een "ervaringsfeit" dat de dagelijkse omgang met auto's de gebruiker daarvan licht ertoe zal brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongevallen geraden is

Conclusie

 • De werkgever kan door de uitspraak van de Hoge Raad, ook ingeval de werkgever voldoet aan haar zorgplicht, door de werknemer worden aangesproken voor letselschade.
 • De bestaande AVB of de WA-verzekering van de betreffende auto of enig andere verzekering biedt geen dekking voor dit soort schaden.
 • De eventueel gesloten Ongevallen-Inzittenden-dekking of Schade-Inzittenden-dekking biedt wel enige ruimte om de financiële gevolgen op te vangen, doch biedt geen dekking tegen de aansprakelijkheid van de werkgever. Een claim kan ook veel hoger uitkomen dan de verzekerde bedragen op deze aanvullende dekkingen.

Premiefactoren

De premie is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit(en) en de verzekerde som.

Bijzonderheden

Schade die is ontstaan in de volgende situaties, valt meestal niet onder de verzekering:

 • Deelname aan wedstrijden
 • Snelheidsproeven en snelheidscursussen
 • Puzzelritten en behendigheidswedstrijden
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel dat de rijvaardigheid beïnvloedt

De Wegasverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw AVB en (eventueel) uw Ongevallenverzekering.

Tot slot

De AVB sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) biedt geen dekking voor de bestuurder.

Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn én de dekking is kenteken-gerelateerd.

Het Arena Arrest bepaalt dat u als werkgever in de regel aansprakelijk bent voor ongevallen in gevaarverhogende situaties (zoals het verkeer), waarin uw medewerkers bij de uitoefening van hun functie zijn gebracht.

Truckpolis adviseert u daarom altijd en eigenlijk ook heel dringend om een Wegas verzekering af te sluiten.

Geïntresseerd in onze services?

Vraag direct een offerte aan. Wij komen er dan zo snel mogelijk bij u op terug!