Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheid

Een gevolg van een aansprakelijkheidsclaim zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengt.

In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heb je te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Ook al heb je je zaken goed voor elkaar, de kans dat je van verschillende kanten geconfronteerd wordt met een schadeclaim neemt alleen maar toe.

Wat is uitgesloten

 • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten.
 • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
 • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
 • ‘Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Opmerking: de AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de verzekerde gebeurt.

Voor wie bedoeld

De aansprakelijkheids-verzekering is bedoeld voor alle bedrijven, ondernemingen en organisaties in Nederland.

Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.

Zomaar een voorbeeld

Reiswinkel ‘Break a leg’ heeft een open dag geregeld. Zij heeft hiertoe een zaal gehuurd met podium en allerlei activiteiten georganiseerd. Zo worden verschillende lezingen en filmvoorstellingen gegeven.

De bedoeling was het werven van nieuwe klanten voor een speciale reisexpeditie. De open dag was een succes. Helaas deed de reiswinkel haar naam eer aan toen tijdens de pauze iemand over de slecht weggewerkte kabels van de belichting struikelde.

Een gebroken been was het gevolg. Het slachtoffer bleek een topmodel te zijn en stelde de reiswinkel aansprakelijk voor onder andere haar gemis aan inkomsten. De claim liep in de ‘tonnen’.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf.

De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Bijzonderheden

 • De meeste AVB’s dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke).
 • De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.
 • Van groot belang is het feit dat uw AVB aansluit op uw bedrijfsactiviteiten: de verzekerde ‘hoedanigheid’!

Een AVB afsluiten is zeer belangrijk!

Truckpolis adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een AVB af te sluiten. Zonder een AVB loopt uw onderneming de kans om simpelweg failliet te worden verklaard zodra een aansprakelijkheidsclaim wordt toegewezen en het bedrijf de schadeloosstelling niet kan betalen.

Tot slot

De AVB is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiële- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn.

Het begrip ‘aansprakelijkheid’ is een moeilijk begrip omdat de aansprakelijkheid wordt geregeld in de Wet. En de Wet is niet altijd geschreven in een taal die begrijpelijk is. Truckpolis geeft u graag uitleg.

Contact opnemen

Heeft u als transportondernemer behoefte aan een totaaloplossing betreft risicobeheer? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag vooruit.

 • Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf de schade moet gaan vergoeden.
 • De schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.
 • Schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadendekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein.
 • Schade door een door uw bedrijf geleverd product (produktaansprakelijkeid).