Goederen en inventaris

In veel gevallen zijn bedrijfsinvesteringen betaald met het geld van derden, van familie, de bank en zo verder. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn van een calamiteit, een grote brand, een inbraak, waterschade en andere schaden.

Lees verder..

Ondanks alle preventiemaatregelen die u treft kunnen uw bedrijfsbezittingen toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Zonder handelsvoorraad is het moeilijk zaken doen. Zonder kantoormeubilair wordt het moeilijk om de administratie bij te houden………

Brand is vaak het grootste risico wat uw bedrijf volledig kan verwoesten. De financiële gevolgen zijn dan ingrijpend omdat uw bedrijf simpelweg tot stilstand komt. Als ondernemer moet u dan met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Schade aan uw goederen & inventaris is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseren wij mede daarom een uitgebreide dekking.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen, waarbij wij ook gebruik kunnen maken van externe specialistische partijen.

Bijna altijd brengen wij de goederen & inventarisverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en/of gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie en een éénmalige toepassing van het eigen risico

Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar Truckpolis biedt u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming.

Waardebegrippen

 • De inventaris wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde.
 • Handelsgoederen worden verzekerd tegen de marktwaarde die geldt op het moment van verlies.

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt.

Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Meeverzekerd zijn vaak de bijkomende kosten zoals braakschade, opruimen (tot 10% van het verzekerde bedrag), tijdelijke opslag van goederen, schade aan tijdelijk elders opgeslagen goederen (tot 10% van het verzekerde bedrag), verlies van geld door genoemde oorzaken.

Tegen welke risico's

 • Brand
 • Ontploffing
 • Storm
 • Vandalisme
 • Inbraak
 • Uitstromend leidingwater
 • en vele andere soorten schade

Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook beredderingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, met een maximum, meeverzekerd.

U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verzekerde som

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats.

Op de polis staat de zogenoemde "verzekerde som" aangegeven. De verzekerde som is het bedrag wat in totaal wordt uitgekeerd bij een totaalschade.

De verzekerde som moet dus gelijk zijn aan het bedrag wat u kwijt bent, indien u de bedrijfsinventaris geheel opnieuw zou moeten aanschaffen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige handelsgoederen.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn:

 • de uitgebreidheid van de dekking
 • de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening
 • de bouwaard van het pand
 • de getroffen preventiemaatregelen
 • hoogte van het eigen risico
 • het soort handelsgoederen

Tot slot.

Bent u benieuwd of uw bedrijfspand en de daarbij behorende goederen goed verzekerd zijn en of uw preventiemaatregelen afdoende zijn? Neemt u dan contact op met ons om een afspraak te maken.

Geïntresseerd in onze services?

Vraag direct een offerte aan. Wij komen er dan zo snel mogelijk bij u op terug!