Gebouwen & opstallen

Natuurlijk gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan uw kantoorpand, of uw fabriekspand en dergelijke toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan.

Lees verder..

Denkt u bijvoorbeeld aan een brand die uw bedrijfspand volledig verwoest. De financiele gevolgen zijn dan ingrijpend. Bijvoorbeeld het blijven zitten met een hypotheekschuld en geen onderpand. Als ondernemer moet u met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming. Daarom informeert Truckpolis u, naast uitstekende verzekeringen, over een uitgebreid pakket preventie- en herstartoplossingen.

Wat is verzekerd

Bedrijfspanden en opstallen
Het woord zegt het al, op de gebouwenverzekering zijn uw bedrijfspanden verzekerd.

Uw kantoren, opslagruimten, loodsen en dergelijke. Zonweringen, antennes, uithangborden e.d. zijn meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Huurdersbelang
Als u huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand!

Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft.

Tegen welke risico's 

In de regel is een Extra UGV dekking van toepassing. (UGV staat voor Uitgebreide Gevaren Dekking). De gebouwenverzekering dekt dan de schade van de meest bekende risico's zoals:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Storm
 • Vandalisme
 • Inbraak
 • Uitstromend leidingwater
 • en vele andere soorten schade

Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook bereddingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, tot een bepaald maximum, meeverzekerd. U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verzekerde som

De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld.
Getaxeerde waarde
Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld, al dan niet met een indexatie.

PremiefactorenDe premie voor een gebouwenverzekering is afhankelijk van een groot aantal verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld:

 • Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt
 • Ligging van het gebouw
 • Bouwaard
 • Belendingen
 • Soort verwarming (olie, gas)
 • Hoogte eigen risico

Tot slot

Schade aan uw bedrijfsgebouw is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseert Truckpolis u een verzekering met een extra uitgebreide dekking, inclusief inductieschade.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen.

Bijna altijd brengen wij de gebouwenverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en goederen & inventarisverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u dan een pakketkorting op de premie.


Computers zijn essentieel voor uw bedrijfsvoering. Als belangrijke hard- of software hapert, kan de C van Computer veranderen in de C van Catastrofe.

Lees verder..

Problemen met computers - denk aan diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software - kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, simpelweg omdat veel apparatuur absoluut onmisbaar is voor de continuïteit van uw bedrijf.

De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur en de extra kosten die u moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen.

Wat is verzekerd

U kunt ervoor kiezen álle aanwezige (computer)apparatuur of alleen specifieke apparatuur te verzekeren.

Algemene computerverzekering
Op de algemene Computerverzekering kunt u de volgende rubrieken verzekeren:

 • Materiële schade aan de apparatuur zelf
 • Extra kosten: kosten die u moet maken om bedrijfsschade te voorkomen (bijvoorbeeld vervangende apparatuur en overwerk)
 • Reconstructiekosten: verlies of verminking van data en programmatuur
 • Data/software
 • Bedrijfsschade

Computer simple riskverzekering
Deze verzekering kent een modulaire opbouw die eenvoudig is af te stemmen op uw behoefte. Een specificatie van de apparatuur is niet noodzakelijk, slechts de nieuwwaarde van de apparatuur hoeft te worden opgegeven tot een maximum van € 125.000,00.

De computer simple riskverzekering bestaat uit een basismodule, waarin een dekking voor materiële schade, extra kosten en reconstructiekosten is opgenomen. Daarnaast kan worden gekozen voor optionele modules, zoals elektronica, transport, eigen gebrek en data/software.

Tegen welke risico's

Computerapparatuur is in meerdere opzichten extra kwetsbaar. De computerverzekering dekt standaard de materiële schade aan uw apparatuur. Voor diefstal bijvoorbeeld. Maar ook voor ongelukjes.

Een omgestoten kopje koffie kan een kostbare computer in één keer waardeloos maken. En een laptop die op de grond valt, kan direct onherstelbaar beschadigd zijn. Al deze - en nog veel meer - risico's zijn gedekt met de computerverzekering.

Wat is niet gedekt

De Computer Simple Risk verzekering geldt alleen voor computers die worden gebruikt voor de administratieve ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering.

Dit betekent dat de verzekering niet geldt voor computers die machines aansturen, palmtops, PDA's en andere 'handheld' computers, (digitale) camera's en mobiele telefoons.

Premiefactoren

De premie van de computerverzekeringen is afhankelijk van verschillende risicofactoren en van het dekkingsgebied.

Voor de Computerverzekering wordt de premie berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur.

Voor de Computer Simple Risk-verzekering kunt u kiezen uit verschillende pakketten op basis van de te verzekeren waarde. Elk pakket heeft een vaste premie.

De computerverzekering kan worden aangepast op uw lease-, onderhouds- en huurcontracten. De premie van de computerverzekering is dan mede afhankelijk van wat u reeds wel/niet heeft geregeld in de betreffende contracten.

Zeker indien u een aanzienlijk computerpark heeft zal de verzekeraar een inspectie (bezichtiging op locatie) willen uitvoeren en uw contracten en procedures willen inzien!

Bijzonderheden

Elders verzekerd
Met de computerverzekering bent u ook onderweg en op locatie uitstekend verzekerd. Laptops en andere apparatuur die u elders gebruikt (thuis, bij de klant) is standaard tot € 5.000,00 meeverzekerd.

Uitbreidingen van de standaarddekking
Ook kunt u ervoor kiezen dat schade, die is ontstaan door hacking, onoordeelkundig handelen, sabotage, virussen en andere internetbedreigingen, gedekt is.

De computerverzekering kan zoveel apparatuur omvatten, dat het onmogelijk is een volledig overzicht te geven, maar we wagen hieronder een poging:

 • Computer - Werkstations
 • Computer - Servers
 • Laserprinters
 • Matrixprinters
 • Kopieerapparaten

Een moderne ondernemer is in grote mate afhankelijk van computer- en randapparatuur. Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De computerverzekering heeft een ruime dekking; zelfs schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door eigen gebrek) is onder bepaalde voorwaarden verzekerbaar.


Elektronica

Elektronica, zoals toegangscontrole, besturingssystemen, tijdsregistratiesystemen, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen; het zijn allemaal voorbeelden van elektronica die u als ondernemer wellicht ook in uw onderneming gebruikt.

Lees verder..

Maar ook specifieke elektronica, gebruikt in bijvoorbeeld de agrarische sector, detailhandel, industrie, transport e.d., is essentieel voor de continuïteit van de onderneming.

Indien deze vaak gevoelige apparatuur beschadigd raakt kunnen de kosten in verband met vervanging, reparatie en arbeidsloon enorm oplopen. De elektronicaverzekering is een maatwerkproduct waarbij de adviseurs van Truckpolis u helpen de verzekering op uw maat te snijden.

Wat is verzekerd

De elektronicaverzekering dekt de kosten van verlies, reparatie en het herstel van elektronische apparatuur.

Elektronica speelt bij veel machineparken een grote rol. Daarvoor verwijzen wij u naar onder andere de machinebreukverzekering.

Tegen welke risico's 

De elektronicaverzekering verzekert de materiële schade aan of de noodzakelijke herstelkosten van uw  elektronische apparatuur als gevolg van o.a.:

 • bliksem
 • inductie
 • stoten en vallen
 • diefstal na braak
 • kosten van het huren van vervangende apparatuur
 • nalatigheid
 • eigen gebrek
 • overspanning
 • constructie en materiaalfouten

Voor wie bestemd

Standaard
Deze is met name bedoeld voor het MKB met een gemiddelde kantoorinventaris. De verzekering heeft als groot voordeel dat er geen specificatie van de apparatuur hoeft te worden opgegeven.

Een opgave van de totale waarde is voldoende. Daarnaast is dit een zeer uitgebreide verzekering met een dekking tegen alle van buitenkomende onheilen.

Maatwerk
De maatwerkpolis is met name bedoeld voor bedrijven met zeer specifieke apparatuur en apparatuur met een hogere dan gemiddelde waarde.

Voor deze verzekering is wel een specificatie van de te verzekeren apparatuur vereist.

Premiefactoren

De premie wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur.

Tot slot

Elektronische apparatuur is bij veel bedrijven erg belangrijk voor productieprocessen en daarmee ook voor het voortbestaan van het bedrijf. De afhankelijkheid van specialistische apparatuur is groot.

Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De continuïteit van uw onderneming staat bij Truckpolis centraal, we kijken verder dan verzekeren alleen!


Glas

Hebt u een winkel of showroom, of zijn er in uw bedrijf veel glasvitrines en toonbanken? In dat geval hoort een glasverzekering standaard thuis in uw verzekeringspakket.

Lees verder..

Wat is verzekerd

 • glasbreuk en beschadiging van alle in het pand aanwezige lichtdoorlatende ruiten
 • arbeidsloon voor vervanging
 • kosten van noodvoorzieningen
 • belettering kan worden meeverzekerd

Tegen welke risico's

De glasverzekering geeft dekking voor schade aan normaal glas in de bedrijfsgebouwen door breuk onverschillig hoe ontstaan. Dat kan een steen van een vandaal zijn, maar ook een ongelukje van één van uw medewerkers.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het aantal en soort ruiten dat uw bedrijfspand telt.

Bijzonderheden

U hebt de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren.

Tot slot

Glasschade aan en in uw bedrijfsgebouw kan een aardige kostenpost veroorzaken. Ingeval van een schade bent u met een glasverzekering van een hoop zorg af.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen.


Huurdersbelang

Als huurder van het bedrijfspand kunt u verbeteringen hebben uitgevoerd. Denk aan de vaste vloerbedekking, het nieuwe plafond, stucwerk en dergelijke.

Lees verder..

Maar ook kunt u op eigen kosten uitbreidingen hebben gerealiseerd. Denk dan eens aan het plaatsen van een toiletgroep, het uitbouwen van magazijnruimte, het inrichten van een kantine met een keuken en dergelijke.

De eigenaar (verhuurder) zal dit soort zaken niet hebben verzekerd op de gebouwenverzekering. Bij een schade bent u dus uw investeringen kwijt.

De oplossing: het verzekeren van dit huurdersbelang op een aparte polis, of op de goederen & inventarispolis.


Ongemerkt heeft uw bedrijf meer kunst in huis dan u denkt. En of het nu om eigen kunstvoorwerpen gaat of kunstwerken die u in bruikleen heeft. De werken kunnen al gauw een enorme waarde vertegenwoordigen.

Lees verder..

Wat is verzekerd

Het verschil tussen een klassieke "brandpolis" en een gespecialiseerde kunstverzekering

In een gewone brandpolis worden de kunstwerken beschouwd als deel van de inventaris. De waarde per stuk is dus beperkt en het totaal mag een bepaalde limiet niet overschrijden. In geval van schade dient deze waarde ook aangetoond te worden.

Truckpolis kan u een gespecialiseerde polis met een overeengekomen waarde voor elk kunstwerk aanbieden.

De waarde wordt bij het opmaken van de polis bepaald in samenspraak met uw klant, die hierin wordt bijgestaan door experts van de verzekeringsmaatschappij. Bij schade is er dus geen discussie over de waarde.

Tegen welke risico's

De Kunstverzekering dekt alle materiële schade die het verzekerde kunstvoorwerp overkomen.

De verzekering sluit u af voor kunstvoorwerpen op een bepaalde locatie, waarbij dekking geldt voor bijvoorbeeld:

 • schade ontstaan door brand
 • diefstal (na braak)
 • het per ongeluk tegen een kunstvoorwerp aanlopen door een bezoeker of werknemer
 • schade die is ontstaan als gevolg van het intern verplaatsen van het kunstvoorwerp
 • transport en verblijf van het kunstvoorwerp bij de reparateur, indien dit gerepareerd of gerestaureerd moet worden

All Risk of 'à  la carte'

De verschillende dekkingsmogelijkheden zijn speciaal ontwikkeld om kunstwerken te dekken. Deze contracten zijn flexibel. Alle risico's of waarborgen kunnen 'à la carte' worden gedekt afhankelijk van de verzameling en de wensen van de verzamelaar.

Pemiefactoren

De premies zijn afhankelijk van de gewenste dekking, de beveiliging van het risico en de aard van de kunstwerken. Een schilderij is niet vergelijkbaar met een voorwerp uit porselein of uit brons. De premie wordt dus "op maat" berekend.


Lichtreclame aan de gevel of in het gebouw, vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. Tegelijkertijd is neon- of perspex-reclame extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden.

Lees verder..

Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de Inventaris & Goederenverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00.

De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.

Wat is verzekerd

Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken.

Tegen welke risico's

 • schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag
 • schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing
 • disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten
 • Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd

Uitsluitingen

 • Schade dankzij normale slijtage is uitgesloten
 • Dat geldt ook voor schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten
 • Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed

Schadevergoeding

De schade-uitkering vindt veelal plaats op basis van de dagwaarde.


Slaat u de krant er maar eens op na: moedwillige vernieling komt tegenwoordig steeds vaker voor. Horecabedrijven, winkels, autodealers, scholen, clubhuizen, woningen en gemeentebedrijven zijn steeds vaker doelwit van vandalisme.

Lees verder..

Stelt u zich eens voor dat u bijvoorbeeld te maken krijgt met vernielingen aan uw bedrijf of winkel tijdens een opstootje van voetbalsupporters.

Extra vervelend wordt het dan als u ook nog eens zelf voor de kosten moet opdraaien... Een goede reden om een vandalismeverzekering af te sluiten. Zo bent u ervan verzekerd dat schade veroorzaakt door vandalisme en schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen gedekt is!

Wat is verzekerd

De vandalismeverzekering dekt schade aan een verzekerd object, veroorzaakt door vandalisme (handelingen uit vernielzucht zonder dat er sprake hoeft te zijn van aantoonbare braak) of door klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen).

Aanvullend verzekeren
De aanvullende verzekering geeft dekking voor de extra kosten die het gevolg zijn van de geleden materiële schade.

Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoon- of reiskosten, bedrijfsschade, huurderving etc. Er wordt een vast percentage van 25% van de erkende materiële schade uitgekeerd ongeacht of er extra kosten zijn gemaakt.

Voor wie van belang 

Eigenaren van horecagelegenheden, winkels, showrooms, autodealers, verenigingen van eigenaren van een appartementencomplex en andere collectief gebruikte gelegenheden kunnen zich de kosten van duizenden euro's schade besparen door het afsluiten van een vandalismeverzekering.

Bijzonderheden

De Vandalismeverzekering is een voor Nederland unieke verzekering waarbij ook schade is gedekt:

 • indien er geen sprake is van aantoonbare braak
 • schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen zijn meeverzekerd
 • de verzekering kan als losse verzekering worden gesloten

Wat is vandalisme

Van vandalisme is sprake als u geconfronteerd wordt met vernieling aan uw gebouw en/of de goederen in uw bedrijf zonder dat er sprake is van inbraak of diefstal.

Tot slot

Deze verzekering heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor een gelijke periode automatisch verlengd. Als u het verzekerde bedrag voor roerende zaken tijdelijk moet verhogen, bijvoorbeeld voor een evenement, dan is het mogelijk deze tijdelijke verhoging tegen een korte termijnpremie mee te verzekeren.

Geïntresseerd in onze services?

Vraag direct een offerte aan. Wij komen er dan zo snel mogelijk bij u op terug!